Wednesday, May 2, 2018

MaiEMA...
... on see, kes teeb üllatunud ja rõõmsa näo, kui ta lapsed talle emadepäeval kell neli hommikusöögi voodisse toovad;
... on naine, kellel näib olevat kümme paari käsi. Tal ei jää muud üle;
... ei talu mingeid tobedusi. Noh, mitte väga suurtes kogustes;
... on inimene, kes võib öelda lohutavaid mõttetusi, mis kuidagimoodi teevadki asja paremaks;
... on inimene, kes on õppinud armastama ega suuda enam kunagi sellest harjumusest vabaneda;
... on inimene, kelle sahtlid on pungil täis joonistusi, vildakaid lihavõttejänkusid, kirju, isetehtud õnnitluskaarte, savist kasse, diplomeid ja medaleid. Ja keda pole võimalik veenda ainsastki loobuma;
... on inimene, kes tõmbub näost kahvatuks, kui telefon heliseb õhtul kell 11;
... on naine, kes oskab teha kümmet asja korraga – ja ikka leida aega veel marraskil põlve musiga ravimiseks.
... võib olla ükskõik kui suur või ükskõik kui vana, kuid ta ei tunnista kunagi, et ta on üle kolmekümne.
Emal on pehmed käed ja ta lõhnab hästi.
Emale meeldivad uued kleidid, muusika, puhas maja, tema laste musid, automaatpesumasin ja issi.
Emal ei pruugi alati õigus olla, ent ta ei eksi kunagi.

Vallavalitsuse uus struktuur


Aprilli kuu ajalehes lubasin kirjutada uuest vallavalitsuse struktuurist, mis hakkas toimima 1. maist 2018.

Haldusreformi tulemusel moodustunud uues Toila vallas otsustasime, 

et teenistujate osas teeme pikema ülemineku aja ja 1. jaanuarist 

jäid teenistusse kõik inimesed, kes olid tööl endistes omavalitsustes.
 
Üleminekuperioodil hindasime vajadusi nii ametikohtade kui inimeste arvu osas. 
 
Rasked otsused on nüüdseks tehtud ning 1. maist töötab Toila Vallavalitsuses 26 inimest.

Uues Toila vallas jäävad ka edaspidi avatuks Kohtla-Nõmmel ja Järve külas asuvad teenuskeskused. Järve külas asuva teenuskeskuse asukoht muutub niipea, kui saame lahendatud tehnilised küsimused. Teenuskeskuse uueks asukohaks saab olema Järve noortekeskuse maja. Asukoha muutumise ajast teavitame.


Järve teenuskeskuses jätkab infospetsialistina Tiina Albi, keskkonnaspetsialistina Margit Juuse, noorsoo- ja lastekaitsespetsialistina Kersti Tammesaar.
Kohtla-Nõmme teenuskeskuses jätkavad tööd info- ja andmekaitsespetsialist Ülle Aul ning raamatupidaja Eha Süda. Sotsiaalala spetsialistid korraldavad vastuvõtte nii teenuskeskustes kui jõuavad abivajajateni otse.
Ka Toila vallamajas on sotsiaalvaldkonna spetsialistide vastuvõtt tagatud. Ametis jätkavad Krista Kool ja Meeri Mehide.

Valla hariduse, kultuuri, noorsootöö ja sotsiaalteemade valdkonda juhib abivallavanem Kerda Eiert.

Majanduse valdkonda juhib alates 16. aprillist abivallavanem Urmas Aunap. Abivallavanema valdkondadeks on ehituse, planeerimise, maakorralduse, keskkonna, teede, tänavavalgustuse jm teemad. Planeerimisspetsialistina jätkab Hannes Kohtring. Vallavaraspetsialistina (ka heakord) on alates 19. aprillist ametis Kristel Sammel. Struktuuri kuuluvad ka viis heakorratöötajat ja kalmistukorraldaja.

Nagu näha võib, ei ole kõik spetsialistid koondunud Toila vallamajja. Nii sotsiaal- kui majandusvaldkonna spetsialistide asukohad on Toilas ja Kohtlas ning toimuvad ka vastuvõtud Kohtla-Nõmme teenuskeskuses. Aeg näitab, kuidas töö korralduslikult on kõige mõistlikum. Igapäevast tööd korraldame vastavalt kogukonna vajadusele.

Piirkondade elanikud saavad oma küsimuste ja probleemidaga ka edaspidi kohapealsesse teeninduskeskusse pöörduda, ent helistada võib ka otse vastava valdkonna spetsialistile.

Vallasekretärina jätkab Jana Kangur ja registripidajana Lija Pojo.
Raamatupidamises jätkab pearaamatupidajana Silja Vask ja raamatupidajatena jäävad tööle Ly-Ene Onton, Eha Süda ja Kaja Konsa.
Arendusnõunikuna jätkab Mehis Luus ning IT-spetsialistina Karel Niine.

Uudsena on loodud sisekontrolöri ametikoht, mille täitmiseks korraldatakse konkurss.

Soovime kogu meeskonnaga kõigile valla inimestele parimat ning teeme koostööd meie valla elukeskkonna arendamise nimel.

Lugupidamisega
Eve East
vallavanem

Toila Vallavolikogu teated


Aprillikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:

1. Kehtestati Toila vallavara valitsemise kord, mis sätestab Toila vallale vara omandamise ja Toila valla omandis oleva vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra. Korraga on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel.
2. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemine. Volikogu otsustas, et Toila vald osaleb teiste valdade ja linnade munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises proportsionaalselt õpilaste arvuga, kes õpivad teiste valdade ja linnade munitsipaalkoolides ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Toila vallas. Tegevuskulude katmisel lähtutakse kooli, kus õpilane õpib, õppekoha tegevuskulu maksumusest, mis ei või olla kõrgem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud eelarveaasta õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta.
3. Volikogu esindajate nimetamine valla koolide hoolekogudesse. Toila Vallavolikogu esindajaks Toila Gümnaasiumi hoolekogus nimetati Olesja Ojamäe ja Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogus Tiit Salvan.

Viis Tähte käis Paides tähtede järel


15. aprillil käis Toila valla tantsukollektiiv Viis Tähte Paides Koolitantsu finaalis.
Tantsukollektiiv saab sellel aastal 10 aastaseks.

Tegutseme oma esimestest päevadest Järve Avatud Noortekeskuses ja tantsuõpetateks on peale minu ka Marika Järvepõld.
Jaanuaris toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Koolitantsu eelvoor, kus osales 2 gruppi. Vanuseastmes 6.-9. klass pääses Viis Tähte eesti tantsu kategoorias otse finaali.
Paides toimunud finaalis sai Tantsukollektiiv nominendiks!

Minu jaoks on see väga oluline just sellepärast, et see on imeline kogemus olla suurel laval, tantsida, väljendada ennast, näidata oma oskusi ja kuulata žüriid, kes on Eesti tantsumaastikul väga olulised koreograafid/tantsuõpetajad.
Tantsukollektiiv Viis Tähte tänab kõiki toetajaid, Toila valda, Eiki Reisid ja lapsevanemaid!


Ainikki Seppar 


Toila Gümnaasium hakkab kasutama Stuudiumit


Toila Gümnaasium kasutab eKooli alates 2006/2007 õppeaastast. 

Kui sinnamaani oli loomulik, et õpilased ja õpetajad kasutasid paberpäevikuid, siis aina enam digitaliseeruv maailm tõi vajaduse koolis e-päevikule üle minna. Eesti koolides on kasutusel mitmeid e-päevikuid, neist kõige levinumad on eKool ja Stuudium.

EKooli on aastate jooksul arendatud ja lisandunud on mitmeid funktsioone, kuid igapäevatöös ei ole kasutajad alati rahul. Sügisel jõudis kooli hoolekogusse õpilasomavalitsuse ettepanek, minna üle Stuudiumile. Hoolekogu arutas seda teemat mitmel koosolekul ja tegi taustauuringuid Stuudiumi kasutajate hulgas. Stuudiumi kasutajate tagasiside oli väga positiivne. Hoolekogu seisukoht oli, et kõige olulisem on e-päeviku kasutusmugavus ja funktsionaalsus just õpilaste ja õpetajate jaoks.

Mitmed koolid, kus esialgu kasutati eKooli, on tänaseks Stuudiumile üle läinud. Oleme eKooliga harjunud ja ei taha ehk esmapilgul sellele midagi ette heita, kuid lapsed, õpetajaid ja lapsevanemad, kes on mõlemat e-päevikut kasutanud, oskavad eKooli ja Stuudiumit võrrelda.

Õpilased tõid välja Stuudiumi paremad võimalused otsesuhtluseks õpetajatega, mis on kiire ja operatiiivne. Oluliseks peeti Stuudiumi TERA-kausta, mis võimaldab õpetajal üles laadida erinevaid mahukaid faile, mis on õpilastele ka hiljem lihtsalt leitavad ja kasutatavad (näiteks kordamisküsimused, reeglid, kogumikud). Lisaks toodi esile Stuudiumi kasutusmugavust nutiseadmetega ja funktsioonide rohkust. Õpilaste jaoks oli loomulikult plussiks see, et peale teatud kellaaega ei ole õpetajatel enam võimalust kodutöid lisada, samuti kiideti kontrolltööde graafikut ning puudumiste kalendersüsteemi, mis on ülevaatlikumad.

Õpetajate jaoks on Stuudiumis loogilisem aruandlussüsteem. Lihtsamaks muutub süsteemi administreerimine. Stuudiumit tõsteti esile ka infovahetuse seisukohast. Süsteem võimaldab lisaks ka ühiskasutuses olevate õppevahendite või ruumide broneerimist. Stuudiumi võimalustest võib huviline saada ka ise ülevaate https://stuudium.com/

Kool korraldas küsitluse eKooli kohta ka lastevanemate, õpetajate ja õpilaste hulgas. Kuna suurem osa meie õpilaskonnast ei ole varem teisi e-päevikuid kasutanud, siis me oma küsitluses kahte süsteemi võrrelda ei palunud. Siiski tõi see küsitlus välja mõned eKooli kitsaskohad. Mitmed eKooli funktsioonid töötavad aeglaselt ja ei ole loogiliselt üles ehitatud.
Kooli juhtkond suhtles koolidega, kus on juba eKoolilt Stuudiumile üle mindud, et jõuda selgusele ülemineku eelistes ja võimalikes probleemides, mis üleminekuga võivad kaasneda. Koolide kogemus oli ülekaalukalt positiivne. Veebruaris oli Stuudiumi esindaja kutsutud õpetajatele, õpilasomavalitsuse ja hoolekogu esindajate ette, kus ta tutvustas süsteemi võimalusi ja vastas küsimustele.

Peale kaalumist ja arutelusid otsustasime järgmisel õppeaastal eKoolilt Stuudiumile üle minna. Kuigi muutus nõuab kõigilt kasutajatelt esialgu harjumist, loodame, et üleminek toob kaasa suurenenud kasutusmugavuse, ülevaatlikkuse, parema informeerituse ja infovahetuse nii kodu ja kooli vahel kui ka koolisiseselt.

Mida tähendab see üleminek lastevanemate jaoks? Kindlasti säilib võimalus olla kursis oma lapse koolipäevaga ja loodetavasti muutub see peale harjumist isegi mugavamaks kui praegu. Kõigil kasutajatel tuleb luua uus kasutajakonto. Kool saadab augusti lõpus juhtnöörid kasutajakonto loomiseks lastevanemate ja laste olemasolevatele meiliaadressidele ja avaldab need kooli kodulehel ning Facebookis. 

Vajadusel saab konto loomisel koolist abi küsida. Toila Gümnaasiumi eKool on kõigile kasutajatele avatud augusti lõpuni ja kuni sinnamaani edastame infot endiselt eKooli kaudu.

Signe Ilmjärv
Toila Gümnaasiumi direktor

„Alles eile olin väike lasteaialaps, paitasid mind tuul ja päike - läksin suuremaks” (E.Niit)


Emale ja isale kindlasti tundub, et alles see oli, kui südame värisedes tuli jätta oma väike maimuke nutvana lasteaeda. Aastad on möödunud linnutiivul ja on jäänud vaid mõned nädalad nii koduseks saanud lasteaias sõprade seltsis. Ees on ootamas pikk ja huvitav koolitee.

Viimase aastaga on lapsed kogunud julgust, iseseisvust ja tarkust, et tulla igati toime koolieluga.
Sügisest peale on olnud laste päevad täis tegemist. KIK-i rahastusel osaleti Sagadi Loodusmaja õppeprogrammis. Koos Aljonuška lasteaia lastega peeti kadripäeva ja tähistati emakeelepäeva. Ka lapsevanemad on olnud kaasatud päevade põnevamaks muutmisel. Karli isa tutvustas lastele erinevaid pille. Miia-Marta ema juhendas lapsi munapüha kaunistuste meisterdamisel. Lapsed on saanud käia erinevates töökohtades ja tutvunud erinevate töödega nii lasteaias kui lähemas ümbruses.
Lapsed on külastanud teatrietendusi ja on ise olnud osalised etendustes.

Kollaste Nakside rühma lapsed on aktiivsed ja sportlikud. Nii mitmedki käivad lisaks lasteaia ujumis- ja jalgpallitegevustele treenerite juures korvpalli, jalgpalli või hokit harjutamas, samuti osaletakse peredega aktiivselt erinevatel spordiüritustel. Ka iseseisvat sportlike mängude juhendamist on lapsed proovinud ja sellega said nad suurepäraselt toime.

See aasta jääb ka lastele meelde kui EESTIMAA 100. Lapsed soovisid Eestile joonistada kingituseks erinevate värvidega pilte, kinkida lilli, ilusa laulu ja küpsetada 100 kooki. Lapsed soovisid, et Eestil oleks palju sõpru. Arutelus kingituste üle sooviti teha kingitus ka lindudele, et lasteaia juures oleks rohkem linde. Selleks valmistati koos peredega lindudele pesakastid. Pesakasti detailide eest täname Arvi Eegi firmat. Lasteaia lähiümbrusesse jääb 17 pesakasti, mis on kingituseks tänavuse aasta lõpetajatelt.


Päevad, mis on jäänud lõpupeoni, on kindlasti täis üllatusi ja põnevust.
Täname kõiki lapsevanemaid toetuse ja koostöö eest!

Maret Tammiksaar
Kollaste Nakside õpetaja


Terviseedendus läbi ettevõtlike tegevuste


Ettevõtliku kooli“ avatud uste nädal leidis aset 16.-23. aprillil.

Voka Lasteaed Naksitrallid kuulub ettevõtlike lasteaedade hulka ja otsus tervisenädalal uksed avada, tuli kiirelt. Kuna meie lasteaias on 5 rühma, siis otsustasime, et iga päev on ühe rühma päralt. Nädala jooksul oli võimalus osaleda erinevates lõimitud õppetegevustes.

Esmaspäeval oli Rohelistes Naksides „Tervisliku toidu“ päev. Lapsed hindasid pildi loto abil, millised toidud on tervislikud, millised mitte. Prooviti erinevaid puuvilju. Külas käisid Lotte ja Süda. Koos arutleti, millised toidud ja tegevused laste südant rõõmustavad. Mängiti ja tantsiti ning valmistati ise smuutit.
Trallide pesupäeval“ pöörati suuremat tähelepanu puhtusele. Lapsed said ise kausis veega mulistada- mänguasju pesta, pardikestega mängida. Mullitamine pakkus lastele lusti, viimaseid püüti ka kunstitegevuses pildile.
Õhtul oli veel tervisemeeskonna poolt korraldatud seiklusrada „Sügisest kevadesse“.

Punastes Naksides käisid lapsed tervishoiu töötaja juures südant kuulamas, ennast ja sõpru mõõtmas ning kaalumas. Liikumiseks ühest kohast teise kasutati erinevaid võimalusi: ronimist ja pugemist, kiiret ja aeglast liikumist. Samal ajal oli teine grupp rühmatoas ja pani kokku duploklotsidest loomi. Suurt elevust pakkus Bee-Botiga tegutsemine ja robotite programmeerimine.
Neljapäeval panid Sinised Naksid end proovile erinevates võistlusmängudes.

Nädala viimane päev oli Kollaste Nakside päralt. „Noorte treenerite“ ja liikumisõpetaja juhendamisel sai õppida lihtsamaid jooga harjutusi. Õues juhendasid koolieelikud erinevaid pallimänge, doominot ja kala püüdmist. Loodusnurgas tehti katset „Ujub või upub?“ ning peeti puhumise abil purjekate võistlusi.

Lõpetuseks ühe lapse kommentaar: „Täna oli nii lahe päev! Mulle meeldis olla õpetaja. Natuke oli ikka raske ka!"

Külli Mänd
Ettevõtlikkuse koordinaator